Warsztaty

 

CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA

ul. Kaprysowa 2, 20–843 Lublin, tel. fax (081) 53 465 83,

e-mail: lublin@klanza.org.pl

 

FILIA W RZESZOWIE

ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów,
www: rzeszow.klanza.eu    e-mail:
rzeszow@klanza.org.pl

Zaprasza na warsztaty:

Od roku szkolnego 2018/2019 na warsztaty można się zapisać poprzez  formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:

Po uzupełnieniu i wysłaniu formularza uczestnik otrzyma potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia pod wskazany adres e-mail.

1. Uczestnik po potwierdzeniu otrzymania Jego formularza, wpłaca kwotę określoną przez Organizatora na konto: 44 1600 1462 1812 7371 1000 0001 wpisując w tytule: nazwę warsztatów , imię i nazwisko,

2. Dokonując zapisu do udziału w warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Organizator nie przekazuje danych osobowych partnerom lub patronom zewnętrznym. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody, nie będzie zapisany na warsztaty.

3. Na szkolenie zapisywane będą tylko i wyłącznie te osoby, które po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania formularza wniosą opłatę na konto za wybrane warsztaty.

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach bez podania przyczyny nie później niż 10 dni przed terminem warsztatów. Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

5. Uczestnik, który zgłosi rezygnację na mniej niż 10 dni przed terminem warsztatów, na które dokonał wpłaty, nie otrzyma zwrotów poniesionych kosztów. Osoba ta jest zobowiązana do wyznaczenia osoby na swoje miejsce i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora lub ma prawo do uczestnictwa w innych warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie.

6. W przypadku, kiedy warsztaty zostaną odwołane przez Organizatora np. z powodu niewystarczającej liczby uczestników, koszty poniesione przez Uczestników zostaną im zwrócone w terminie 7 dni od daty planowanego warsztatu.

7. Zwrot kosztów warsztatu następuje w takiej samej formie, w jakiej była dokonywana wpłata.

8. Do każdej wpłaty na konto wystawiamy fakturę tydzień przed planowanymi warsztatami na nazwisko osoby wpłacającej. Faktury będzie można odebrać w dniu warsztatów. W razie innego nabywcy lub innej formy płatności prosimy to uzgodnić drogą emailową.

9. Jeżeli za szkolenie płaci placówka, niezbędne jest potwierdzenie dyrekcji drogą mailową o pokryciu kosztów szkolenia oraz zgoda na wystawienie faktury na placówkę.
W przypadku wpłat dokonywanych przez placówkę prosimy w treści przelewu podać tytuł szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Faktury wystawiamy z datą wpływu pieniędzy na konto.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA realizuje wymogi wytyczone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”). Dokument ten ujednolica przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA ul. Kaprysowa 2, 20–834 Lublin - Koło w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów, posługujące się numerem NIP 946-11-83 262  zwanym dalej KLANZA.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rzeszow@klanza.org.pl i/lub lublin@klanza.org.pl

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych drogą elektroniczną:        e-mail: rzeszow@klanza.org.pl i/lub lublin@klanza.org.pl

2. Przetwarzaniu podlegać będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,  miejsce i data urodzenia (w celu wystawienia zaświadczeń).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji warsztatów, a po tym okresie dla celów ewaluacyjnych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

4. Na podstawie przedstawionych danych tworzone będą listy uczestników szkoleń/warsztatów oraz wystawiamy stosowne zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające udział ww. formach.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia 2016/679.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisu na warsztaty. Brak podania danych osobowych będzie skutkować niemożliwością zawarcia i wykonania zadania.

8. Informujemy, iż odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w toku kontroli również uprawnione organy administracji publicznej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

„TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA – ABBA”

Program warsztatów to nauka 12 grupowych układów tanecznych, tańców integracyjnych i zabaw inspirowanych przebojami szwedzkiej grupy ABBA. Podczas zajęć uczestnicy wykonają przybory do tańców i zabaw wykorzystując proste techniki plastyczne. Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic oraz studentów. Ruch z muzyką wprowadza element odprężenia, wyzwolenia napięć, na które jesteśmy stale narażeni. Ponadto ruch jako środek ekspresji daje możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji.  Udział w warsztacie pozwoli oderwać się na kilka godzin od codziennych spraw i oddać się szaleństwu muzyki i tańca.

Autor i prowadzący: Małgorzata Sikora; Ilość godzin: 15
Miejsce: PP nr 4 w Rzeszowie, ul. Br. Śniadeckich

NOWOŚĆ!

11 - 12.10.2019r.

(piątek, sobota)

Cena: 160 zł,

członkowie PSPiA KLANZA 150 zł

„PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ TRUDNYCH UCZNIA”

Warsztaty z zakresu kompetencji miękkich. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość uzupełnienia swoich umiejętności dydaktyczno-metodycznych o sprawdzone techniki komunikacyjne, które pozwalają na nawiązywanie efektywnych wychowawczo relacji nauczyciela z uczniem. Te same techniki propagowane przez nauczycieli  i stosowane przez samych uczniów dają realne szanse na zmniejszenie ryzyka występowania zachowań trudnych i ich eskalacji w środowisku szkolnym.

W programie zajęć ćwiczenia praktyczne na podbudowie teoretycznej: m.in. kwadrat komunikacyjny F.S. von Thuna, asertywna odmowa, radzenie sobie z krytyką i narzucaniem opinii, stopniowanie reakcji na agresję.

Autor i prowadzący: Magdalena Stręk-Pióro; Ilość godzin: 10

Miejsce: PSPiA KLANZA, ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów

 

PILOTAŻ

19.10.2019r.

(sobota)

Cena: 100 zł,

członkowie PSPiA KLANZA 90 zł

„MASTPI - inspiracje dla każdego"

Warsztaty z wykorzystaniem autorskich kart edukacyjno-terapeutycznych "MASTPI", dedykowane m.in. nauczycielom, pedagogom, terapeutom, którzy poszukują pomysłów, zarówno w pracy z grupą jak i w pracy indywidualnej.

Zajęcia warsztatowe dają możliwość poznania sposobów pracy z nową pomocą dydaktyczną. Na tej bazie uczestnicy mogą tworzyć własne wersje ćwiczeń i zabaw przydatnych w pracy
z każdą grupą wiekową, w zajęciach o charakterze dydaktycznym, terapeutycznym oraz integracyjnym.

Każdy uczestnik w cenie warsztatów otrzymuje zestaw kart
edukacyjno-terapeutycznych MASTPI!

Autor i prowadzący: Magdalena Stręk-Pióro; Ilość godzin: 4

Miejsce: PSPiA KLANZA, ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów

 

PILOTAŻ

NOWOŚĆ!

21.11.2019r.

(czwartek)

Cena: 70 zł,

członkowie PSPiA KLANZA 60 zł

 

2009 - 2010 Klanza Rzeszów   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków